Selecteer een pagina

Privacy Policy

Privacyverklaring

Opus5 Finance&Control, gevestigd aan IJzertijd 58, 4906LD te Oosterhout (NB), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Opus5 Finance&Control
IJzertijd 58
4906LD Oosterhout (NB)
+31(0)6 481 64 480
maschaheijmans@opus5.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Opus5 Finance&Control verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt in het kader van het gebruik van onze diensten (interim financieel professioneel dienstverlening).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Opus5 Finance&Control verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanmaken klant account
 • Interim Financieel Professioneel Dienstverlening
 • Afhandeling betaling
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten
 • Afleveren van overige diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Opus5 Finance&Control neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Opus5 Finance&Control bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om datgene uit te voeren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt 5 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beëindiging van de overeenkomst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Opus5 Finance&Control verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Opus5 Finance&Control blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opus5 Finance&Control.

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maschaheijmans@opus5.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Opus5 Finance&Control wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Opus5 Finance&Control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maschaheijmans@opus5.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Opus5 Finance&Control gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Opus5 Finance&Control gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.